Pasto­ra­les Team & Mitarbeiter

Pries­ter

Pfar­rer Johan­nes Hammer

Leiter des Pasto­ra­len Raums Olpe-Drolshagen

Tel.: 02761 — 2375
E‑Mail: Johan­nes Hammer

Pastor Geor­ge­kut­ty Muthirakalayil

Pastor im Pastoralverbund

Tele­fon: 02761 — 2375
E‑Mail: Geor­ge M

Vikar Micha­el Kammradt

Vikar im Pasto­ralverbund

Tele­fon: 02761 — 61929
E‑Mail: Micha­el Kammradt

Pastor Chris­toph Lange

Kran­ken­haus­pfar­rer & Poli­zei­seel­sor­ger

Tele­fon: 02761 — 828594
E‑Mail: Chris­toph Lange

Domi­nik Riedl

Pries­ter­amt­skan­di­dat

Tele­fon: 0152 02759406
E‑Mail: Domi­nik Riedl

Pastor Anto­nio Calabrese

Pastor im Pastoralverbund

Tele­fon: 02761 833722
E‑Mail:Anto­nio Calabrese

Pastor Stefan Wigger

Pastor im Pastoralverbund

Tele­fon: 02761 71124
E‑Mail:  Stefan Wigger

Monsi­gno­re Bern­hard Schröder

Subsi­di­ar
Tele­fon: 02761 9475531
E‑Mail: Bern­hard Schröder

Pfar­rer Klaus Schoenebeck

Pfar­rer i.R.
Tele­fon: 02761 8276221
E‑Mail: Klaus Schoe­ne­beck

Pfar­rer i. R. Clemens Steiling

Subsi­di­ar

Tel.: 02761 — 2375
E‑Mail: buero@pv-olpe.de

Prof. em. Dr. Wolf­gang Werner

Subsi­di­ar

Tele­fon: 02761 — 2375
Siege­ner Str. 4, 57462 Olpe

Pfar­rer i. R.  Micha­el Rademacher

Subsi­di­ar

 

Josef Weil

Stän­di­ger Diakon

Tele­fon: 02761 — 61315

Paul-Georg Bart­scher

Diakon
Tele­fon: 02761 71631
E‑Mail: Paul Georg Bartscher

 

Gemein­de­re­fe­re­ten /-refe­ren­tin­nen

Sr. Gertru­dis Lüneborg

Gemein­de­re­fe­ren­tin

Tele­fon: 02761 — 839059
E‑Mail: Sr. Gertru­dis

Andre­as Berels

Gemein­de­re­fe­rent

Tele­fon: 02761 — 8269855
E‑Mail: Andre­as Berels

Marie-Chris­ti­ne Stein

Gemein­de­re­fe­ren­tin

Tele­fon: 02761 — 9479859
E‑Mail: Marie-Chris­ti­ne Stein

Gerlind Kaptain

Gemein­de­re­fe­ren­tin

Tele­fon: 02761 — 839057

E‑Mail: Gerlind Kaptain

Manue­la Schweigl

Gemein­de­as­sis­ten­tin

Tele­fon: 02761 — 9479860

E‑Mail: Manue­la Schweigl

Brit­ta Enders

Gemein­de­re­fe­ren­tin
Tele­fon: 02761 71124 (Pfarr­bü­ro)
E‑Mail: Brit­ta Enders

Corne­lia Clemens

Gemein­de­re­fe­ren­tin
Tele­fon: 02761 71124 (Pfarr­bü­ro)
E‑Mail: Corne­lia Clemens

Verwal­tungs­lei­tung

 Ralf Henze

Verwal­tungs­lei­ter

Tele­fon: 02761 — 9479793

E‑Mail: Ralf Henze

 Sabi­ne Epe

Verwal­tungs­re­fe­ren­tin

Tele­fon: 02761 — 8269939

E‑Mail: Sabi­ne Epe

Mitar­bei­ter /-innen

Kantor Dr. Jürgen Seufert 

Deka­nats­kir­chen­mu­si­ker

E‑Mail: Deka­nats­mu­si­ker

Joachim Melcher

Küster St. Martinus 

E‑Mail: Küster

Marti­na Schneider

Pfarr­se­kre­tä­rin Zentra­les Pfarrbüro

Tele­fon: 02761 — 2375
Fax: 02761 — 2773
E‑Mail: Zentra­les Pfarrbüro

 Uta Schwade

Pfarr­se­kre­tä­rin Zentra­les Pfarrbüro

Tele­fon: 02761 — 2375
Fax: 02761 — 2773
E‑Mail: Zentra­les Pfarrbüro

Ange­li­ka Wagener

Pfarr­se­kre­tä­rin
Tele­fon: 02761 71124 (Pfarr­bü­ro)
E‑Mail: Ange­li­ka Wagener

Andre­as Feldmann

Küster St. Clemens Drol­s­ha­gen
Tele­fon: —
E‑Mail: Andre­as Feldmann

Quel­len­an­ga­be

Fotos: Mario Tigges